Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

marți, 18 februarie 2014

Despre SRL-DÎn vederea  sprijinirii tinerilor şi încurajarea acestora spre deschiderea unor noi afaceri, SRL-D-ul vine cu o serie de avantaje faţă de un SRL normal sau un PFA:
- Înfiinţarea este gratuită. Veţi avea nevoie totuşi de un timbru de 4 lei la Registrul Comerţului şi de capitalul social minim de 200 de lei, ce se poate ulterior retrage.
- Poate să aplice pentru obţinerea unui ajutor financiar nerambursabil de 10.000 de euro. Mai multe detalii despre program puteti găsi aici.
- Garanţii acordate de Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM-uri, până la 60% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 de euro
- Scutirea de la plata contribuţiilor de asigurări sociale (pensia, 20,8% din brut) datorate de angajatori pentru 4 angajaţi în limita salariului mediu brut pe economie din anul anterior
Care sunt obligaţiile specifice SRL-D?
Pe lângă obligaţiile specifice oricărei societăţi cu răspundere limitată, SRL-D-ul are o serie de obligaţii tipice:
- În termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la inregistrare, SRL-D-ul trebuie să înştiinţeze oficiul teritorial pentru intreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie al AIPPIMM în a cărui rază de competenţă îşi are sediul social.
- Să angajeze cel puţin 2 salariaţi în momentul în care face prima tragere din cadrul AFN-ului de 10.000 de euro, beneficiază de creditul contragarantat sau apelează la opţiunea de a nu plăti contribuţiile sociale din partea angajatorului
- Să reinvestească anual cel puţin 50% din profitul realizat în anul anterior
- Să depună la AIPPIMM situaţiile financiare semestriale şi anuale.
Cât timp deţii statutul de SRL-D?
Calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutand se pierde prin efectul legii:
- La data de 31 decembrie a anului când se indeplinesc 3 ani de la data înregistrării
- La implinirea a 45 de zile lucrătoare de la data scadenţei unei obligaţii fiscale neîndeplinite
- La data depunerii situaţiei financiare semestriale sau anuale, dacă cifra de afaceri a atins echivalentul in lei a 500.000 de euro

..................................................................................................................................................
Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 8 iulie 2014
M.Of.nr. 103 din 9 februarie 2011


  NOTA ETO: In tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, urmatoarele
sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
   a) „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii“ se inlocuieste cu „Ministerul Economiei, prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism“;
   b) „intreprinzator tanar/intreprinzatori tineri“ se inlocuieste cu „intreprinzator debutant in afaceri/intreprinzatori debutanti in afaceri“;
   c) „Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M.)“ se inlocuieste cu „oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social“.
       Modificat de art.III din Legea 97/2014Vezi: Norme metodologice (HG 96/2011)


ORDONANTA DE URGENTA NR. 6
pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
 de catre intreprinzatorii tineri

ORDONANTA DE URGENTA NR.6
pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii
 microintreprinderilor de catre
intreprinzatorii debutanti in afaceri
    Modificat de art.I pct.1 din Legea 97/2014
   In scopul crearii unui cadru favorabil pentru valorificarea posibilitatilor actuale de dezvoltare economica a Romaniei si al stimularii mediului de afaceri, prin infiintarea si dezvoltarea de intreprinderi mici si mijlocii,
   avand in vedere efectele negative ale crizei economice in ceea ce priveste reducerea numarului de operatori activi pe piata, inasprirea conditiilor de creditare in general, cresterea dificultatilor si riscurilor pentru inceperea unei afaceri, in special pentru tinerii intreprinzatori,
   pentru stimularea spiritului antreprenorial al tinerilor, pentru dezvoltarea de noi politici publice necesare relansarii economice, reducerii somajului si asigurarii unor conditii mai bune pentru participarea tinerilor la viata economica si sociala,
considerand ca situatia economica este una exceptionala si se impune luarea unor masuri urgente care sa vizeze intreprinzatorii tineri, in cadrul unui program social de interes public,
   in conformitate cu prevederile art. 49 alin. (1) si (5) referitoare la protectia tinerilor si ale art. 135 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, referitoare la rolul statului in stimularea economiei,
   in temeiul
art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   Art. 1. - (1) In cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (A.I.P.P.I.M.M), se lanseaza Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, denumit in continuare programul.   (2) Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatori tineri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata.
   (2) Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata.
    Modificat de art.I pct.2 din Legea 97/2014
   Art. 2. - (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul tanar, beneficiar al programului, denumit in continuare intreprinzator debutant, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
   a)are capacitate juridica deplina de exercitiu, are varsta de pana la 35 de ani, impliniti cel mai tarziu in ziua inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului;
  Art. 2. - (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul debutant in afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:   a) are capacitate juridica deplina de exercitiu;
    Modificat de art.I pct.3 din Legea 97/2014
   b)anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
    b)anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului nu a mai detinut si nu detine calitatea de actionar sau asociat al unei intreprinderi constituite in Spatiul Economic European;
    Modificat de art.unic pct.1 din Legea 301/2011
   c)infiinteaza pentru prima data o societate cu raspundere limitata in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
   d)completeaza o declaratie pe propria raspundere, sub sanctiunea legii penale, ca indeplineste conditiile prevazute la lit. b), pe care o depune la registrul comertului odata cu cererea de inmatriculare a societatii.
   (2)
Daca la data inregistrarii cererii de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata in registrul comertului conditia referitoare la varsta este indeplinita, aceasta se considera indeplinita pe intreaga perioada de acordare a facilitatilor.
   Abrogat de art.I pct.4 din Legea 97/2014
   Art. 3. - (1) Pentru incadrarea in program, microintreprinderea infiintata de intreprinzatorul debutant trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
   a)este societate cu raspundere limitata care functioneaza pe durata nedeterminata, in conditiile Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
   b)se incadreaza in categoria microintreprinderilor in conditiile Legii
nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta;
   c)este infiintata de un intreprinzator debutant, ca asociat unic, sau de cel mult 5 intreprinzatori debutanti asociati. Conditiile pentru intreprinzatorul debutant trebuie indeplinite de fiecare dintre asociati, astfel cum se prevede la art. 2;
   d)este administrata de asociatul unic, de unul sau mai multi administratori dintre asociati;
   e)are in obiectul de activitate cel mult 5 grupe de activitate prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare (CAEN Rev. 2). In cele 5 grupe de activitate nu pot fi incluse ca obiecte de activitate ale societatii urmatoarele: intermedieri financiare si asigurari, tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat.
   (2) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se obtine la data inmatricularii in registrul comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
   (3) Prin derogare de la art. 36 din Legea
nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumirea unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr-o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime „societate cu raspundere limitata - debutant“ sau abrevierea „S.R.L. – D.“.
  
Art. 4. - In afara obligatiilor stabilite prin actele normative in vigoare, aplicabile oricarui operator economic, microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant are si urmatoarele obligatii specifice:
  
a)sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;
   b)sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) si/sau c) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;
  a) sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;
   b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri;
   Modificat de art.I pct.5 din Legea 97/2014
   c)sa reinvesteasca anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;
   d)sa depuna la A.I.P.P.I.M.M. situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres.
  
Art. 5. - Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant beneficiaza de urmatoarele facilitati:   a)acordarea de catre A.I.P.P.I.M.M. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri;
   a) acordarea de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism;
    Modificat de art.I pct.6 din Legea 97/2014
   b)garantii acordate de Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A.I.P.P.I.M.M., cu respectarea conditiilor prevazute in normele si procedurile interne ale institutiilor de credit si ale F.N.G.C.I.M.M., pana la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80.000 euro sau echivalentul in lei;
   c)scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariati, angajati pe perioada nedeterminata. Aceasta perioada constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii, iar pentru stabilirea si calculul drepturilor prevazute de Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se utilizeaza castigul salarial mediu brut lunar, pentru care asiguratul plateste contributia individuala de asigurari sociale. Pentru fiecare salariat, scutirea nu se acorda pentru veniturile salariale lunare care depasesc cuantumul castigului salarial mediu brut pe economie din anul anterior;   d)scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii;
   d)scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului pentru inregistrarea microintreprinderii, precum si de la plata tarifului pentru publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a;
    Modificat de art.unic pct.2 din Legea 301/2011
   e)consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. al A.I.P.P.I.M.M. in a carui raza de competenta isi are sediul social.
    e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social.
     Modificat de art.I pct.6 din Legea 97/2014
   Art. 6. - (1) Calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant se pierde, prin efectul legii:
   a)la data de 31 decembrie a anului in care se implinesc 3 ani de la data inregistrarii;
   b)la data la care oricare dintre autoritatile competente constata ca societatea nu mai indeplineste una dintre conditiile prevazute la art. 3 alin. (1);
   c)la data la care activitatea microintreprinderii apartinand intreprinzatorului debutant a incetat voluntar sau cand a fost declansata procedura de insolventa;
   d)la implinirea a 45 de zile lucratoare de la data scadentei unei obligatii fiscale neindeplinite;
   e)la data depunerii situatiei financiare semestriale sau anuale, daca cifra de afaceri pe anul in curs a atins echivalentul in lei al sumei de 500.000 euro. La atingerea acestui prag, microintreprinderea are obligatia de a notifica in scris, cel mai tarziu pana la sfarsitul lunii urmatoare, oficiul registrului comertului in a carui raza teritoriala se afla sediul sau social.
   (2) In termen de cel mult 45 de zile lucratoare de la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant, societatea comerciala respectiva are obligatia sa procedeze la schimbarea denumirii potrivit prevederilor art. 36 din Legea nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
  
Art. 7.
- (1) In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant, acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si depune declaratia pe propria raspundere la A.I.P.P.I.M.M. in termen de 15 zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite.
   (2) In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la A.I.P.P.I.M.M., in termen de cel mult 15 zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza.
    Art. 7. - (1) In situatia cesionarii partilor sociale de catre intreprinzatorul debutant in afaceri, acordarea facilitatilor continua daca cesionarul indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si depune declaratia pe propria raspundere la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii cesionarii. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza conform procedurilor stabilite.
   (2) In situatia in care microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri este supusa reorganizarii prin fuziune sau divizare, acordarea facilitatilor continua in aceleasi conditii, daca asociatul unic sau fiecare asociat al noii microintreprinderi indeplineste conditiile prevazute la art. 2 si persoana juridica rezultata indeplineste conditiile prevazute la art. 3, iar declaratiile necesare se depun la O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de 30 de zile lucratoare de la data inmatricularii in registrul comertului a noii persoane juridice. In caz contrar, facilitatile se considera necuvenite si se recupereaza.
   Modificat de art.I pct.7 din Legea 97/2014
   (3) Facilitatile se recupereaza si in cazul in care cifra de afaceri insumata a persoanelor juridice rezultate in urma reorganizarii depaseste echivalentul in lei a 500.000 euro la data inregistrarii fuziunii sau divizarii.   Art. 8. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an la dispozitia Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, pentru A.I.P.P.I.M.M., fondurile pentru alocatia financiara nerambursabila prevazuta la art. 5 lit. a).
  Art. 8. - (1) Prin legea bugetului de stat se vor aloca in fiecare an, la dispozitia Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, fondurile pentru alocatia financiara nerambursabila prevazuta la art. 5 lit. a).
    Modificat de art.I pct.8 din Legea 97/2014
   (2) Masurile de natura ajutorului de stat prevazute prin prezenta ordonanta de urgenta fac parte dintr-o schema transparenta de minimis, care se va derula cu respectarea criteriilor stabilite de normele comunitare si de legislatia nationala in domeniu.
  
Art. 9. - (1) Facilitatile acordate prin program se considera acordate necuvenit si se recupereaza potrivit legii in urmatoarele situatii:
   a)cand calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta in conditiile art. 6 lit. b) si c);
   b)cand microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant nu a indeplinit una dintre obligatiile prevazute la art. 4 lit. b) si c);
   c)cand intreprinzatorul debutant sau oricare dintre asociatii acestuia a savarsit, in scopul de a beneficia de facilitatile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, fapte penale pentru care a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca definitiva;
   d)cand a fost executata garantia acordata potrivit art. 5 lit. b).
    "(11) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) lit. a), facilitatile acordate prin program nu se considera acordate necuvenit si nu se recupereaza in situatia in care calitatea de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant a fost pierduta, deoarece societatea cu raspundere limitata infiintata de intreprinzatorul debutant nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta."
     Alineatul (11) al articolului 9 completat de art.unic din Ordonanta 11/2013
   (2) Sumele care rezulta din recuperarea facilitatilor acordate prin program, cu exceptia sumelor rezultate din executarea garantiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., au regimul juridic de creante fiscale. Pentru recuperarea acestora se aplica, in mod corespunzator, dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Calculul sumelor datorate, cu exceptia cazului prevazut la alin. (1) lit. d), se efectueaza de catre A.I.P.P.I.M.M. in termen de 30 de zile de la data pierderii calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant.
  
Art. 10. - (1) Inscrisurile intocmite de A.I.P.P.I.M.M. prin care se individualizeaza sumele de recuperat exprimate in moneda nationala constituie titluri de creanta si cuprind elementele actului administrativ fiscal prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Creantele individualizate in aceste titluri au regimul creantelor fiscale.
   (2) In termen de 15 zile de la data intocmirii, titlul de creanta se comunica debitorului, care are obligatia de a efectua plata sumelor datorate in termen de 30 de zile de la data comunicarii titlului de creanta, in contul indicat in cuprinsul acestuia.
   (3) Titlurile de creanta impreuna cu dovada comunicarii acestora se transmit organelor fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in vederea inscrierii debitului in evidente dupa expirarea termenului de contestare pentru titlurile de creanta necontestate sau dupa ramanerea definitiva a acestora in sistemul cailor administrative de atac ori dupa pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
   (4) Titlurile de creanta se pot contesta la organul emitent, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (5) Titlul de creanta constituie titlu executoriu la implinirea termenului de 30 de zile de la data scadentei.
   Art. 11.
- Pentru neplata la scadenta a sumei inscrise in titlul executoriu, beneficiarii prevazuti la art. 5 datoreaza obligatii fiscale accesorii conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu ziua urmatoare datei si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
   Art. 12.
- Cuantumul obligatiilor fiscale accesorii se calculeaza de catre A.I.P.P.I.M.M. de la data scadentei si pana la data comunicarii catre organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, potrivit art. 10 alin. (3), iar organele fiscale ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala vor calcula obligatii fiscale accesorii de la data primirii titlurilor executorii si pana la data stingerii sumelor prevazute de acestea.
   Art. 13.
- Stingerea creantelor principale si accesorii individualizate in titlurile de creanta prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11 se efectueaza potrivit Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre organele fiscale competente subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.
   Art. 14.
- (1) In cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11
 netransmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in conditiile art. 10 alin. (3) se efectueaza de A.I.P.P.I.M.M.
   (2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), in cazul debitorilor pentru care se deschide procedura insolventei, inscrierea la masa credala pentru creantele prevazute la art. 10 alin. (2) si art. 11 transmise Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in conditiile art. 10 alin. (3) se efectueaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin organele sale subordonate.
   Art. 15.
- Sumele incasate potrivit art. 14 constituie venituri ale bugetului de stat si se incaseaza intr-un cont de venituri bugetare distinct.
   Art. 16.
- (1) In masura in care prevederile prezentei ordonante de urgenta nu dispun altfel, se aplica in mod corespunzator dispozitiile Legii nr. 26/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor masuri privind activitatea de inregistrare in registrul comertului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2010, cu modificarile ulterioare, ale Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si cele ale Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.   (2) A.I.P.P.I.M.M. are obligatia de a monitoriza si a controla aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si de a prezenta Guvernului un raport anual cu privire la desfasurarea si efectele programului, pana cel mai tarziu la data de 31 martie.
  (2) O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social are obligatia de a monitoriza si a controla aplicarea prezentei ordonante de urgenta, precum si de a transmite catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism un raport anual cu privire la desfasurarea si efectele programului, pana cel mai tarziu la data de 31 ianuarie.
      Modificat de art.I pct.9 din Legea 97/2014
   (3) Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism are obligatia de a prezenta Guvernului un raport anual centralizat cu privire la desfasurarea si efectele programului implementat de catre toate oficiile teritoriale pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, pana cel mai tarziu la data de 31 martie.
       Modificat de art.I pct.10 din Legea 97/2014
   Art. 17. - In termen de maximum 15 zile de la data intrarii in vigoare, Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri va elabora si supune aprobarii Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul economiei, comertului si
 mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei si
 protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu   Bucuresti, 2 februarie 2011.
   Nr. 6.
--------------------------------------------------------------------------------

Acesta este actul compus (forma care include modificarile pe text) creat la data de 28 august 2015
M.Of.nr. 108 din 10 februarie 2011HOTARARE NR. 96
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Ordonantei
de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii
 si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri
   In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri,

   Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

   ARTICOL UNIC. - Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
EMIL BOC

Contrasemneaza:

Ministrul economiei, comertului si
 mediului de afaceri,
Ion Ariton
Ministrul muncii, familiei si
 protectiei sociale,
Ioan Nelu Botis
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu


   Bucuresti, 2 februarie 2011.
   Nr. 96.

  NOTA ETO: In cuprinsul Normelor, sintagmele „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri“, „M.E.C.M.A.“ si „Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii“, „Agentia“ se inlocuiesc cu sintagma „Ministerul Economiei“, iar sintagma „Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale“ se inlocuieste cu sintagma „Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice“.
  Modificat de art.II din HG 186/2013


NOTA ETO: In cuprinsul Normelor, urmatoarele sintagme se inlocuiesc dupa cum urmeaza:
   a) „Ministerul Economiei“ se inlocuieste cu „Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri“;
   b) „Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006“ se inlocuieste cu „Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013“.
       Modificat de art.III din HG 679/2015

ANEXANORMELE METODOLOGICE
de aplicare a
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011
pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor
 de catre intreprinzatorii tineri
Capitolul I
Dispozitii generale


   Art. 1. - Prezentele norme metodologice reglementeaza modul de acordare a facilitatilor pentru microintreprinderile nou-infiintate si conduse de intreprinzatori tineri, care intentioneaza sa desfasoare pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata care indeplineste conditiile prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, denumita in continuare microintreprindere „S.R.L. - D.“, in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, denumit in continuare programul.   Art. 2. - Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, denumit in continuare M.E.C.M.A., prin Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, denumita in continuare Agentia, si Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, in parteneriat cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., cu Oficiul National al Registrului Comertului, denumit in continuare O.N.R.C., si institutia de credit partenera, vor implementa prezentele norme metodologice pe baza de protocol de colaborare.
  "Art. 2. - Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, Oficiul National al Registrului Comertului, denumit in continuare O.N.R.C., Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii - S.A. - I.F.N., denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., precum si finantatorii de credite parteneri ai F.N.G.C.I.M.M. vor implementa prezentele norme metodologice pe baza de protocol de colaborare."
     Modificat de art.I pct.1 din HG 679/2015
   Art. 3. - Obiectivul programului il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor, in scopul implicarii acestora in structuri economice private. Programul urmareste:
   a)dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor bazate pe cunoasterea si gestionarea optima a resurselor, in vederea adaptarii rapide la rigorile determinate de globalizarea pietelor si de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana;
   b)sprijinirea demararii si dezvoltarii firmelor nou-infiintate - start-up-uri, prin facilitarea accesului acestora la finantare;
   c)stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, prin cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare;
   d)facilitarea accesului tinerilor la sursele de finantare.
  
Art. 4. - Finantarea in perioada 2010-2012 a programului pentru acordarea, prin Agentie, de alocatii financiare nerambursabile, denumite in continuare A.F.N., pentru cel putin 1.100 de microintreprinderi „S.R.L. - D.“ se asigura din bugetul aprobat anual M.E.C.M.A.

  Art. 4. - Finantarea in perioada 2010-2020 a programului pentru acordarea, prin Ministerul Economiei, de alocatii financiare nerambursabile, denumite in continuare A.F.N., pentru cel putin 1.100 de microintreprinderi «S.R.L. -D» pe an, in perioada 2010-2012, si pentru cel putin 550 de microintreprinderi «S.R.L.-D» pe an, in perioada 2013-2020, se asigura din bugetul aprobat anual Ministerului Economiei.
    Modificat de art.I pct.1 din HG 186/2013
  "Art. 4. - Finantarea in perioada 2015-2020 a programului pentru acordarea de alocatii financiare nerambursabile, denumite in continuare A.F.N., pentru cel putin 550 de microintreprinderi pe an, se asigura din bugetul aprobat anual al entitatii publice cu atributii in domeniul intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv Ministerul Energiei, Intreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediului de Afaceri."
  Modificat de art.I pct.2 din HG 679/2015

 

Capitolul II
Etapele implementarii programului


   Art. 5. - Inregistrarea microintreprinderii „S.R.L. - D.“ in registrul comertului se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
   a)intreprinzatorul debutant are obligatia sa ataseze in sustinerea cererii de inregistrare a microintreprinderii „S.R.L. - D.“ in registrul comertului documentele prevazute in
Ordinul ministrului justitiei nr. 2.594/C/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de tinere a registrelor comertului, de efectuare a inregistrarilor si de eliberare a informatiilor, precum si declaratia pe propria raspundere potrivit art. 2 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011;
   b)dupa inmatricularea in registrul comertului a microintreprinderii „S.R.L. - D.“, respectiv dupa inregistrarea in registrul comertului a oricaror modificari, O.N.R.C. va transmite Agentiei, pe cale electronica, datele aferente acestor inregistrari, conform protocolului incheiat in acest sens;
   c)operatiunile de inmatriculare conform
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 cu ocazia constituirii microintreprinderii sunt scutite de plata taxelor catre O.N.R.C.;
   d)Agentia transmite institutiilor responsabile de implementarea programului, pe baza protocolului de colaborare, datele aferente inregistrarilor, precum si modificarile generate de situatiile financiare semestriale si anuale pe perioada functionarii microintreprinderii „S.R.L. - D.“.
    Art. 6. - In termen de 10 zile lucratoare de la infiintare, microintreprinderea „S.R.L. - D.“ trebuie sa notifice prin posta electronica oficiul teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, denumit in continuare O.T.I.M.M.C., al Agentiei in a carui raza teritoriala isi are sediul, in vederea luarii in evidenta.
    Art. 7. - Inregistrarea pentru obtinerea A.F.N. se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
   a)pentru a beneficia de alocatia financiara nerambursabila acordata prin Agentie, microintreprinderea „S.R.L. - D.“ trebuie sa se inregistreze in aplicatia online disponibila pe site-ul www.aippimm.ro;
   b)data la care este activa inregistrarea online se comunica pe site-ul Agentiei cu 5 zile inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis;
   c)inscrierea online se desfasoara in sesiune continua, pana la epuizarea bugetului alocat programului;

  "c) inscrierea on-line se desfasoara in sesiuni semestriale de 15 zile calendaristice, pana la epuizarea bugetului alocat programului. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze cu user si parola. In vederea inscrierii in cadrul programului, microintreprinderea «S.R.L.-D» va completa si va transmite planul de afaceri incepand cu ora 10,00 a primei zile de inscriere, timp de 15 zile calendaristice de la demararea inscrierii in program, pana la ora 20,00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de deschidere a unei noi sesiuni de inscriere pana la epuizarea bugetului alocat programului. Solicitantii care nu au acces la un computer beneficiaza pentru inscrierea on-line de asistenta gratuita din partea O.T.I.M.M.C. din raza teritoriala a «S.R.L.-D». Microintreprinderile «S.R.L.-D» pot beneficia de finantare in cadrul programului o singura data;"
Modificat de art.I pct.3 din HG 679/2015
   d)fiecare microintreprindere „S.R.L. - D.“ trebuie sa completeze online planul de afaceri, al carui model este disponibil pe site-ul Agentiei: www.aippimm.ro;
   e)aplicatia software va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii planului de afaceri, punctajul obtinut, precum si numarul de inregistrare;
   f)planul de afaceri corect si integral completat va putea fi transmis si inregistrat online o singura data in cadrul aplicatiei, programul electronic de inregistrare online a planului de afaceri nepermitand inscrierea de doua ori a aceleiasi microintreprinderi „S.R.L. - D.“.

 "g) admiterea in program se va face in ordinea punctajului obtinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului; achizitia de echipamente tehnologice; activitatea pe care acceseaza programul; curs de antreprenoriat; asociatul/administratorul «S.R.L.-D» este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la registrul comertului; data si ora inscrierii in program, in aceasta ordine. Dupa aceasta etapa, aplicatia electronica va genera un numar unic electronic pentru fiecare proiect, denumit numar RUE, adica numar in Registrul Unic Electronic."
Completat de art.I pct.4 din HG 679/2015
   Art. 8. - Evaluarea planului de afaceri se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
   a)evaluarea planului de afaceri se face online de catre aplicatia software, care genereaza un punctaj pe baza criteriilor prevazute in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Punctajul minim acceptat este de 60 de puncte;
  
b)verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se realizeaza de catre Agentie. Avizarea verificarilor si obtinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finantarii planului de afaceri de catre Agentie;
   c)la institutia de credit vor fi transmise spre finantare, in limita bugetului anual, planurile de afaceri care obtin cel putin punctajul minim si care au fost avizate de Agentie in urma verificarilor efectuate conform lit. b). Transmiterea planurilor de afaceri la institutia de credit se va face continuu, pana la epuizarea bugetului programului;
   d)planurile de afaceri care solicita credit bancar se finanteaza de institutia de credit partenera conform criteriilor prevazute in normele de creditare ale acesteia si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M.;

  "b) verificarea veridicitatii si coerentei informatiilor inscrise in planul de afaceri, inclusiv a legaturii activelor achizitionate cu activitatile codului CAEN pe care se acceseaza programul, se realizeaza de catre O.T.I.M.M.C. Avizarea verificarilor de catre Directia implementare programe pentru intreprinderi mici si mijlocii si obtinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finantarii planului de afaceri;
   c) aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit si care obtin cel putin punctajul minim in urma verificarilor efectuate potrivit lit. b) vor incheia contractul de finantare cu O.T.I.M.M.C. dupa prezentarea dovezii cofinantarii: contractului de credit emis de un finantator de credit autorizat/dovezilor certe privind capacitatea de cofinantare a proiectului, respectiv prezentarea de: scrisoare de confort (angajanta)/extras de cont care sa demonstreze ca beneficiarul dispune de suma necesara cofinantarii/contract/linie de credit, emise de un finantator de credit autorizat din Romania, si care vor acoperi cel putin valoarea finantarii proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinantare din cheltuielile eligibile;
   d) aplicantii ale caror planuri de afaceri se implementeaza cu componenta de credit vor prezenta dovada cofinantarii in termen de cel mult 30 zile calendaristice de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare. In aceasta perioada de 30 zile calendaristice aplicantii pot solicita, pentru implementarea planului de afaceri, aprobarea O.T.I.M.M.C. pentru inlocuirea componentei de credit cu componenta de aport propriu. In aceasta situatie, vor semna contractul de finantare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii aprobarii."
   Modificat de art.I pct.5 din HG 679/2015
   e)echipamentele si utilajele achizitionate in cadrul programului trebuie sa fie noi si pentru acestea nu se aplica amortizarea accelerata prevazuta de
Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 9. - Contractarea si finantarea se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape:
  
a)microintreprinderea „S.R.L. - D.“ care solicita credit bancar va semna cu institutia de credit partenera contractul de creditare si pentru acordarea de A.F.N. in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii hotararii de aprobare a creditului;

  "a) microintreprinderea «S.R.L.-D» care implementeaza planul de afaceri cu componenta de credit va semna cu finantatorul de credit autorizat contractul de credit, dupa care se va prezenta la O.T.I.M.M.C. din raza teritoriala a sediului social, in termen de 15 zile calendaristice de la prezentarea dovezii cofinantarii, pentru semnarea contractului de finantare;
    Modificat de art.I pct.6 din HG 679/2015
   b)microintreprinderea „S.R.L. - D.“ care nu solicita credit bancar va semna la sediul O.T.I.M.M.C. in a carui raza teritoriala isi are sediul social contractul de finantare in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii prin posta electronica a notificarii privind acordul de principiu pentru finantare;
  
c)microintreprinderea „S.R.L. - D.“ va deschide conturi curente la institutia de credit partenera pentru derularea operatiunilor de incasari si plati, inclusiv utilizarea sumelor aferente A.F.N., creditului bancar sau aportului propriu, dupa caz;
   d)finantarea planurilor de afaceri se va face conform conventiei de colaborare incheiate de Agentie cu institutia de credit partenera;
   e)aportul propriu in numerar al beneficiarului, acolo unde este cazul, va fi varsat in contul curent deschis la institutia de credit partenera, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional, dupa caz, cele doua componente de finantare (credit bancar minimum 50% si A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% si aport propriu minimum 50%);
   f)beneficiarii A.F.N. si/sau ai creditului bancar alocat conform
art. 5 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 trebuie sa depuna la Agentie, in termen de 10 zile lucratoare, dovada angajarii cu contract de munca pe durata nedeterminata a cel putin 2 salariati;

   c) microintreprinderea «S.R.L.-D» va deschide un cont analitic in cadrul contului sintetic 50.70 «Disponibil din subventii si transferuri», deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza teritoriala isi au sediul sau la care sunt luati in evidenta fiscala, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in conturile deschise la banci comerciale din Romania pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la Trezoreria Statului, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
   d) finantarea planurilor de afaceri se face in ordinea punctajului obtinut potrivit art. 7 lit. g), punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finantare fiind de 60 de puncte din maximum 100 de puncte posibile; nesemnarea contractelor de finantare in termenele prevazute la lit. a) si b) conduce la respingerea de la finantare;
   e) pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata se utilizeaza in mod proportional cele doua componente de finantare (credit bancar minimum 50% si A.F.N. maximum 50% sau A.F.N. maximum 50% si aport propriu minimum 50%). Cursul valutar utilizat este cursul BNR valabil in ultima zi calendaristica a anului fiscal precedent;
   f) cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii contractului de finantare pentru A.F.N., nu sunt eligibile."

  Modificat de art.I pct.6 din HG 679/2015
   g)cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii contractului de credit bancar si pentru acordarea de A.F.N. cu institutia de credit partenera sau a contractului de finantare cu Agentia, nu sunt eligibile.


Capitolul III
Prevederi referitoare la raportarea si
monitorizarea ajutoarelor


   Art. 10. – (1) Prezentele norme metodologice instituie o schema transparenta de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis in cadrul programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.998/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 si 88 din tratat ajutoarelor de minimis.
  (2) In cazul in care legislatia Uniunii Europene in domeniul acordarii ajutoarelor de minimis se modifica, prevederile prezentei scheme de ajutor de stat vor fi modificate corespunzator.
   Completat de art.I pct.2 din HG 186/2013
   Art. 11. - Schema prevazuta la
art. 10nu intra sub incidenta obligatiei de notificare catre Comisia Europeana, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006. Schema se aplica pe intreg teritoriul Romaniei.
   Art. 12. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza schemei prevazute la
art. 10 se face in conformitate cu legislatia europeana si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.
   Art. 13. - Furnizorul de ajutor de stat, respectiv Agentia, pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza schemei prevazute la
art. 10 pe o durata de 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza acestei scheme. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile
necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia europeana in domeniul ajutorului de stat.
   Art. 14. - Agentia are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate in derulare si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezentele norme metodologice sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv.
   Art. 15. - Agentia are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.
   Art. 16. - In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre Agentie, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa ii solicite acesteia sa faca verificari la fata locului.
   Art. 17. - Agentia informeaza in scris, prin intermediul notificarii de acord de principiu pentru finantare, operatorii economici beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului si la caracterul de minimis al acestuia, in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.998/2006.
   Art. 18. - Agentia acorda un ajutor de minimis dupa ce verifica pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal in curs, fie din surse ale statului sau ale autoritatilor locale, fie din surse europene, nu depaseste pragul echivalent in lei al sumei de 200.000 euro.

  "Art. 18 - Ajutorul de minimis se acorda dupa verificarea pe baza declaratiei pe propria raspundere a operatorului economic ca este respectata regula cumulului, precum si faptul ca suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, pentru o intreprindere unica, asa cum este aceasta definita de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 si 108 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, nu a depasit plafonul de minimis de 200.000,00 euro si 100.000 euro pe durata a trei exercitii financiare pentru beneficiarii care desfasoara activitati de transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost si ajutoarele de minimis nu pot fi utilizate pentru achizitionarea de vehicule pentru transport rutier de marfa."
    Modificat de art.I pct.7 din HG 679/2015
   Art. 19. - Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul programului vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform schemei prevazute la
art. 10, altor scheme de minimis si altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze pentru o perioada de 10 ani.
   Art. 20. - Monitorizarea si controlul beneficiarilor programului se va face de catre O.T.I.M.M.C. pe baza procedurii de monitorizare si control al programului.
   Art. 21. - Reprezentantii institutiilor prevazute la
art. 2 au dreptul sa verifice la sediul microintreprinderii „S.R.L. - D.“ veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul programului.
   Art. 22. - Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. In cazul in care, in urma controalelor efectuate sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata ca beneficiarii au facut declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine A.F.N. sau au schimbat destinatia acestora ori se constata ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute in contract, se recupereaza total sau partial ajutorul de minimis acordat.
   Art. 23. - Recuperarea ajutorului de stat se realizeaza conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

  Abrogat de art.I pct.8 din HG 679/2015
   Art. 24. - Beneficiarii A.F.N. au obligatia de a raporta efectele participarii la program catre O.T.I.M.M.C. pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii A.F.N.


ANEXA
la normele metodologice

Nr. crt.
Criterii
Punctaj
Domeniul de activitate al „S.R.L. - D.“
A
1
Programare IT, productie
30
2
Turism
20
3
Servicii
15
4
Comert si alte activitati
10
Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de munca permanente in cadrul microintreprinderii „S.R.L. - D.“
B
5
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou-create este mai mare sau egal cu 4.
20
6
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou-create este mai mare sau egal cu 3.
15
7
Numarul de locuri de munca permanente (cu norma intreaga) nou-create este mai mare sau egal cu 2.
10
Ponderea investitiilor in cheltuielile aferente planului de afaceri
C
8
Ponderea investitiilor peste 60%
20
9
Ponderea investitiilor peste 40%
15
Tipul cheltuielilor aferente planului de afaceri
D
10
Echipamente tehnologice in pondere de peste 60% din valoarea planului de afaceri
10
11
Echipamente tehnologice in pondere de peste 40% din valoarea planului de afaceri
5
Asociatul/Administratorul a urmat un curs de antreprenoriat
E
12
Asociatul/Administratorul a urmat/urmeaza un curs de antreprenoriat.
10
13
Asociatul/Administratorul nu a urmat/nu urmeaza un curs de antreprenoriat.
5
Asociatul/Administratorul „S.R.L.-D“ este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la registrul comertului
F
14
Asociatul/Administratorul „S.R.L.-D“ a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul curent inregistrarii „S.R.L.-D“ la registrul comertului.
10
15
Asociatul/Administratorul „S.R.L.-D“ NU a avut calitatea de somer sau absolvent in anul precedent si/sau anul curent inregistrarii „S.R.L.-D“ la registrul comertului.
5
Total puncte obtinute


 

   Punctajul maxim care se poate obtine este de 100 puncte.
   Punctajul minim care se poate obtine este de 50 puncte.
   Punctajul minim pentru accesarea programului este de 60 puncte.
   La punctaje egale va prevala:
   – numarul de locuri de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului;
   – achizitia de echipamente tehnologice;
   – activitatea pe care acceseaza programul;
   – detinerea unui curs de antreprenoriat;
   – asociatul/administratorul „S.R.L.-D“ este somer sau absolvent din anul precedent la data inscrierii la registrul comertului;
   – data si ora inscrierii in program.Anexa modificata de art.I pct.9 din HG 679/2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Persoane interesate