Postare prezentată

Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe

2008-12-18 – Modificat prin  HG nr. 1496/2008  din 19 noiembrie 2008 privind modificarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 2.139/2004 pen...

Cauta pe blog

joi, 16 noiembrie 2023

Soldul de casa si plafoanele in cazul in care firma are mai multe puncte de lucru

Restricții generale pentru persoanele care au atribuit de către ANAF un CUI sau CIF (firme, PFA și ONG) prevazute în Legea 70/2015:

  • PJ
 • limita încasări de la o PJ - 5.000 lei, număr nelimitat de PJ
 • limita plăți către o PJ - 5.000 lei
 • limita plăți către o PJ Cash & Carry/zi - 10.000 lei
 • limita total plăți către toate PJ și Avansuri Trezo  pe zi - 10.000 lei
 • plafon sold casa mai mic de 50.000 lei
  • PF
 • limita încasări de la o PF pe o zi - 10.000 lei, număr nelimitat de PF
 • limita plăți către o PF (nu PFA) pe zi - 10.000 lei, număr nelimitat de PF
 • limita încasări de la o PF pe o zi - 10.000 lei, număr nelimitat de PF (nu exista limita zilnica ca la PJ)
 • plafon sold casa  - nu exista noțiunea de sold de casa.

Daca firma are și puncte de lucru (înregistrate la ORC, recomandat) unde se fac încasări și plăți este neclar cum se vor aplica plafoanele pentru ca:

 1. la art. 7 din lege se specifica clar ca limitele de încasări de 5.000 lei de la o PJ și încasări și plăți de 10.000 lei de la / către o PF se aplica fiecărei casierii în parte. Deci, doar încasări de la PJ nu și plăți către PJ. Si încasări și plăți către PF.
 2. nu se face nici o referire la limita soldului din casieria subunității la niciun articol unde este menționată subunitatea. Pana aici soldul de casa al tuturor punctelor de lucru trebuia sa se încadreze în cei 50.000 lei.
 3. totuși, la art. 8, apare mențiunea ca sediile secundare care au casierie proprie aplica în mod corespunzător prevederile întregului capitol referitor la limite și solduri. Adică întreg Capitolul I, absolut tot, tot. Cu plafoane și limite la încasări plăți și sold ca și cum ar fi o casierie independenta. Daca e asa înseamnă ca soldul de casa al fiecărui punt de lucru poate fi de maximum 50.000 lei, total plăți  din casieria fiecărui punct de lucru către furnizori 10.000 lei (dar nu mai mult de 5.000 lei pe furnizori), încasări și plăți de la și către PF nelimitat dar nu mai mult de 10.000 lei de persoana (nu exista limita zilnica ca la PJ).
 4. daca raționamentul cu aplicarea art. 8 e corect rezulta ca fiecare casa a fiecărui punct de lucru ar funcționa ca una independenta. Dar ce înseamnă Casierie Proprie?
  • Regulamentul privind operațiunile de casa nr. aprobat prin Decretul nr. 209 din 5 iulie 1976 (încă în vigoare 😡) ne prezintă cam ce înseamnă organizarea unei Casierii și anume:
   • Casieria trebuie să funcționeze într-un spațiu adecvat, în condițiile unei depline securități;
   • Casieria trebuie sa fie dotata cu mijloace tehnice de paza și de alarma;
   • Casieria trebuie să asigure condițiile de păstrare a numerarului
   • Casieria trebuie sa aibă asigurate condiții de transport la și de la bănci a numerarului
   • Numerarul și alte valori, precum și documentele de casa ale unităților socialiste😩, se păstrează în tezaure, case de fier sau dulapuri metalice, care se încuie ori de cite ori casierul părăsește încăperea, iar la sfârșitul zilei de lucru se încuie și se sigilează.
  • Greu de atins unele cerințe ...😠
  • Ar fi și o veste buna ... ca în cuprinsul deciziei nr 13 din 2002 a Curții Constituționale, Ministerul Finanțelor a depus la dosar o adresa, ce a stat și ea la decizia Curții, prin care afirma ca prevederile Decretului se aplica doar pentru instituțiile publice. Si ca prin legea 15/1990 unitățile socialiste au fost transformate în Regii Autonome și Societăți comerciale cu capital majoritar de stat și în teorie doar lor li se aplica respectivele prevederi.

Nu exista o o certitudine la acest moment ca una sau lata dintre variante este cea corecta.

Totuși, cea ma sigura este varianta prudenta în care toate limitele și soldurile sa nu fie depășite de toate casieriile luate cumulat la nivel de firma nu de fiecare casierie pe punct de lucru.    CAPITOLUL I
   
Masuri pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar

"Art. 42. - (1) Sumele in numerar aflate in casieria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile lucratoare.
   (2) Prin exceptie de la alin. (1), se admite depasirea acestui plafon numai cu sumele aferente platii salariilor si a altor drepturi de personal, precum si a altor operatiuni cu persoane fizice, pentru o perioada de 3 zile lucratoare de la data prevazuta pentru plata acestora."
                Art. 1. - (1) Operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară         activități în mod independent, asocieri și alte entități cu sau fără personalitate juridica de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plata fără numerar, definite potrivit legii.

 Art. 7. - In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1) care au organizate mai multe casierii, plafoanele prevazute la art. 3 alin. (1)lit. a) si b) si la art. 4 alin. (1) sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.
 Art. 8. - Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice
care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit aplica in mod corespunzator prevederile prezentului capitol.
            Art. 3. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar, în următoarele condiții:

          a)încasări de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoana;
          b)încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate și funcționează în baza legislației în vigoare, de la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoana;


           Art. 4. - (1) Operațiunile de încasări și plăți în numerar efectuate intre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) și persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziții de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanțe sau alte drepturi și primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanțări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoana.

"Art. 12. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) si (3), art. 4 alin. (1) si (2), art. 42 alin. (1), art. 9 si 10 constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, si se sanctioneaza, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu amenda de 25% din suma incasata/platita, respectiv detinuta in casierie, care depaseste plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operatiune, dar nu mai putin de 500 lei.
(3) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice, in baza documentelor justificative legale prezentate de platitori.

  "(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), in cazul operatiunilor efectuate prin instrumente de plata cu acces la distanta, persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) pot transfera sume din contul lor in contul persoanelor fizice, cu conditia existentei documentelor justificative legale in evidenta platitorilor."DECRET nr. 209 din 5 iulie 1976pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casa ale unităților socialisteREGULAMENTUL din 5 iulie 1976operațiilor de casa ale unităților socialiste

EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 64 din 6 iulie 1976

  Articolul 1Unitatile socialiste efectueaza operaţiile de încasări şi plati în numerar prin casierie, care se organizeaza şi funcţionează potrivit prevederilor prezentului regulament şi normelor de organizare şi functionare a unităţilor.
  Articolul 2Operaţiile de încasări şi plati în numerar se efectueaza de casieri. La unitatile socialiste care nu au functia de casier prevăzută în statul de functii, atribuţiile acestuia se indeplinesc de o altă persoană imputernicita de conducatorul unităţii.În prezentul regulament denumirea de casier se referă şi la persoana imputernicita să efectueze operaţii de încasări şi plati în numerar.Imputernicirea de casier poate fi data oricarei persoane incadrate în unitate sau în subunitatile acesteia, care indeplineste condiţiile prevăzute de lege pentru a fi gestionar. Personalul cu atribuţii de control financiar şi contabilii pot îndeplini atributia de casier numai cu aprobarea expresa data de ministere, celelalte organe centrale ori de comitetele executive ale consiliilor populare judetene şi al municipiului Bucureşti, după caz, în condiţiile legii.

  Articolul 6Casieria trebuie să functioneze într-un spatiu adecvat, în condiţiile unei depline securitati. În acest scop, conducătorii unităţilor socialiste sînt obligati sa ia măsuri pentru a asigura inzestrarea casieriei cu mijloace tehnice de paza şi de alarma, în functie de importanţa valorilor pastrate şi să asigure condiţiile de pastrare a numerarului în cadrul unităţilor şi de transport la şi de la bănci sau celelalte institutii de credit, conform dispoziţiilor legale. În cazul în care este necesară, transmiterea sumelor în alta localitate pentru plati se va face prin cele mai apropiate unităţi bancare, de credit sau postale.
  Articolul 8Numerarul şi alte valori, precum şi documentele de casa ale unităţilor socialiste, se păstrează în tezaure, case de fier sau dulapuri metalice, care se incuie ori de cite ori casierul paraseste incaperea, iar la sfirsitul zilei de lucru se incuie şi se sigileaza.


   

  Niciun comentariu:

  Trimiteți un comentariu

  Persoane interesate